Pontos Por Soldar c/ Shinichi Tanzawa e David Trabal